SPREEKGELUK

Goed om te weten

Identificatieplicht

Wanneer je medische zorg wil ontvangen, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Middels het Burgerservicenummer (BSN) wordt er gecontroleerd of jij degene bent die bij het identiteitsbewijs hoort. Een identificatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. Tijdens de intake wordt er gevraagd om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt sindsdien in de gehele Europese Unie. Spreekgeluk logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en handelt volgens de privacywetgeving.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 zijn professionals, waaronder logopedisten, verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Spreekgeluk logopedie volgt het stappenplan dat is opgesteld door de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

VIM: Veilig Incidenten Melden

Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Binnen elke praktijk gaat weleens wat mis, waardoor een cliënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Zo’n gebeurtenis wordt een ‘incident’ genoemd. Het melden van dergelijke incidenten is belangrijk om onszelf te verbeteren waar mogelijk is. Spreekgeluk logopedie maakt gebruik van het protocol ‘Veilig Incidenten Melden’ opgesteld door de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Klachtenregeling

Uiteraard hopen wij dat je tevreden bent over onze logopedische zorg. Mocht je hierover klachten hebben dan zouden wij het op prijs stellen dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Mocht je er samen niet uitkomen dan kan de klacht worden ingediend bij het Klachtenloket paramedici. Volgens de wet Wkkgz hebben cliënten recht om een klacht in te dienen betreffende hun logopedische zorg.

Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

De rechten en plichten van cliënten en hulpverleners die voortkomen uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling is vastgelegd in de WGBO. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van geneeskunde. Deze wet heeft tevens betrekking op de behandelrelatie die de logopedist heeft met de cliënt. De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

  • Informatieplicht: De logopedist verstrekt voldoende informatie, zodat de cliënt op een verantwoorde manier beslissingen kan nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op de cliënt.
  • Toestemmingsvereiste: Voor elke geneeskundige behandeling moet de cliënt toestemming geven. De cliënt kan alleen toestemming geven indien hij voldoende is geïnformeerd (zie informatieplicht).
  • Dossierplicht: De logopedist moet een dossier bijhouden met daarin gegevens over de cliënt. Hieronder valt de gezondheid van de cliënt, uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
  • Bewaarplicht: Het logopedisch dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).
  • Vernietiging: De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt of na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.
  • Geheimhoudingsplicht: Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Vergoeding

Individuele logopedische behandeling wordt, mits er een verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist is, volledig vergoed door de zorgverzekering. De meeste zorg kan bij de meeste verzekeringen direct worden gedeclareerd, waardoor er geen rekening wordt gedeeld. Bij verzekeringen die deze mogelijkheid niet bieden wordt de rekening verzonden en verzoeken wij om deze rekening in eerste instantie zelf aan ons te betalen en daarna in te dienen bij de zorgverzekering. De verwijzing, het verzekeringspasje en legitimatie moeten worden meegenomen naar de eerste afspraak, zodat er een koppeling kan worden gemaakt met de zorgverzekering.

Afmelden

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Er zijn dan geen kosten aan verbonden. Als de afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgemeld, wordt hier een factuur voor in rekening gebracht.

Meer weten? Neem contact op!