Taalachterstand  / Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Taalachterstand of taalontwikkelingstoornis (TOS)? 

Soms ontwikkelt de taal van een kind op een ander tempo dan verwacht. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een taalachterstand, waarbij het kind moeite heeft met brabbelen; het op gang komen van woordjes en het vormen van zinnetjes. Deze vertraging kan leiden tot kortere uitingen in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Aan de andere kant kunnen sommige kinderen een atypische taalontwikkeling vertonen, waarbij ze moeite hebben met het vinden van woorden; verkeerd uitspreken van woorden; het gebruik van korte en onlogische zinnen; moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal; problemen hebben met klankgebruik of moeite hebben met het nemen van beurten in een gesprek. In deze gevallen kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis.

Logopedisch onderzoek bij een taalachterstand of (vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Logopedisch onderzoek bij een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis (TOS) omvat meestal een combinatie van verschillende tests en observaties om de taalvaardigheden in kaart te brengen. Dit kan bestaan uit het analyseren van de spraak- en taalproductie, woordenschat, zinsbouw, taalbegrip en pragmatiek. Op basis van deze bevindingen wordt er samen met cliënt, ouder(s) en/of verzorger(s) een behandelplan opgesteld die aansluit bij de behoeften van het kind. Daarnaast kan er ook geadviseerd worden om het gehoor, motorische vaardigheden of cognitieve ontwikkeling te laten beoordelen.  

Taaltherapie 

Bij onze taaltherapie streven we ernaar om samen met de ouders en andere betrokken de taalontwikkeling van het kind te stimuleren. We stemmen onze aanpak af op zowel het kind als de ouders en school/peuterspeelzaal, waarbij we het complete beeld in ogenschouw nemen en ons richten op de mogelijkheden van het kind. Een veilig gevoel en plezier staan hierbij centraal. De taaltherapie bestaat uit twee belangrijke onderdelen: het coachen van ouders en het samen oefenen met het kind. Door deze gecombineerde aanpak streven we ernaar om de taalvaardigheden van het kind te verbeteren.

Voor meer informatie, neem ook eens een kijkje op onze blog: Wat houdt een taalontwikkelingsstoornis in?

Meer weten? Neem contact op!